Photos and video with hashtag #freedom

#freedom

  • 22.1M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- Repost @political.ridicule by @media.repost: America, nothing says land of the free like a year in jail for calling a man a man who doesn't want to be called a man. ⬇⤵ —PARTNERS— @1971republic @_capitalist @thepoliticalintellectual @libertarian.exceptionalist —TAGS— #taxationIstheft #taxes #free #libertarian #objectivist #objectivism #liberal #conservative #politics #corruption #government #america #usa #truth #democrat #republican #independent #freedom #liberty #constitution #accountability #americanpolitics #capitalist #capitalism #science #trump #skeptic #california #limitedgovernment #2a
- Repost @political.ridicule by @media.repost: America, nothing says land of the free like a year in jail for calling a man a man who doesn't want to be called a man. ⬇⤵ —PARTNERS— @1971republic @_capitalist @thepoliticalintellectual @libertarian.exceptionalist —TAGS— #taxationIstheft #taxes #free #libertarian #objectivist #objectivism #liberal #conservative #politics #corruption #government #america #usa #truth #democrat #republican #independent #freedom #liberty #constitution #accountability #americanpolitics #capitalist #capitalism #science #trump #skeptic #california #limitedgovernment #2a
- متاسفم، من نمی‌خواهم بیش از این رهبر باشم، این کار من نیست من دوست دارم اگر امکانی باشد به هر کسی که می‌توانم کمک کنم یهودی، بی‌دین، سیاه یا سفید ما خواستار کمک به ‌یکدیگر هستیم، انسانیت چنین است ما همه خواهان آنیم که در شادی یکدیگر شریک باشیم و با هم زندگی کنیم، زندگی‌ایی فارغ از رنج و نکبتما می‌خواهیم از یکدیگر متنفر باشیم و یکدیگر را تحقیر کنیم در این دنیا برای همه ما مکانی برای زندگی هست، این کره خاکی بقدر کافی غنی هست تا توشه و غذایی برای همه ما فراهم آورد شیوه و مسیر زندگی می‌تواند آزاد و زیبا باشد، اما ما راه را گم کرده‌ایم حرص و طمع روح بشریت را مسموم کرده و نفرت مانعی بزرگ است که ما را در بدبختی، نکبت و خونریزی غوطه‌ور کرده!ـ ما سرعت را بالا برده‌ایم اما خودمان اسیر این سرعت شده ایم  زندگی صنعتی به ما فراوانی و وفور داده، ولی ما را در نیازهای بیشتری فرو برده‌است دانش‌مان، ما را بدبین و خودخواه ساخته است و هوشمندی‌مان، ما را سخت‌گیر و نامهربان ما بسیار فکر می‌کنیم اما احساس را گم کرد‌ایم، نیاز ما به انسانیت بیشتر از نیاز ما به ماشین‌آلات است پیش از هوشمندی ما نیازمند مهربانی و محبتیم بدون این کیفیت‌‌ها، زندگی خشن و وحشیانه می‌شود و ما همه سرمایه انسانی خود را از دست خواهیم داد  حرکت هواپیما‌ها و امواج رادیو‌ها ما را به‌هم نزدیکتر کرده‌اند  طبیعت این اختراعات نیکی نهفته درانسانیت را فریاد می‌کشند فریادی برای برادری جهانی و اتحاد و یگانگی ما همه باهم برابریم!ـ  همین حالا که صدای من به گوش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌رسد، هستند افراد بی گناهی که زندانی شده‌ و شکنجه می‌شوند و میلیون مرد و زن و کودکی که از این سیستم و وضعیت به ستوه آمده و نا امید شده‌اند!ـ به کسانی که قادر به شنیدن صدای من هستند می‌گویم ناامید نباشید، نکبت و بدبختی که ما را فرا گرفته حاصل حرص و طمع کسانی است که از پیشرفت انسان و جریان یافتن انسانیت وحشت دارند اما بدانید که این وضعیت گذراست و این نفرت بزودی به تاریخ خواهد پیوست، دیکتاتور‌ها خواهند مرد و قدرتی که از مردم گرفته بودند به مردم باز خواهد گشت، آنها می‌میرند اما  آزادی هرگز نخواهد مرد . #charliechaplin #freedom #humanity
- متاسفم، من نمی‌خواهم بیش از این رهبر باشم، این کار من نیست من دوست دارم اگر امکانی باشد به هر کسی که می‌توانم کمک کنم یهودی، بی‌دین، سیاه یا سفید ما خواستار کمک به ‌یکدیگر هستیم، انسانیت چنین است ما همه خواهان آنیم که در شادی یکدیگر شریک باشیم و با هم زندگی کنیم، زندگی‌ایی فارغ از رنج و نکبتما می‌خواهیم از یکدیگر متنفر باشیم و یکدیگر را تحقیر کنیم در این دنیا برای همه ما مکانی برای زندگی هست، این کره خاکی بقدر کافی غنی هست تا توشه و غذایی برای همه ما فراهم آورد شیوه و مسیر زندگی می‌تواند آزاد و زیبا باشد، اما ما راه را گم کرده‌ایم حرص و طمع روح بشریت را مسموم کرده و نفرت مانعی بزرگ است که ما را در بدبختی، نکبت و خونریزی غوطه‌ور کرده!ـ ما سرعت را بالا برده‌ایم اما خودمان اسیر این سرعت شده ایم  زندگی صنعتی به ما فراوانی و وفور داده، ولی ما را در نیازهای بیشتری فرو برده‌است دانش‌مان، ما را بدبین و خودخواه ساخته است و هوشمندی‌مان، ما را سخت‌گیر و نامهربان ما بسیار فکر می‌کنیم اما احساس را گم کرد‌ایم، نیاز ما به انسانیت بیشتر از نیاز ما به ماشین‌آلات است پیش از هوشمندی ما نیازمند مهربانی و محبتیم بدون این کیفیت‌‌ها، زندگی خشن و وحشیانه می‌شود و ما همه سرمایه انسانی خود را از دست خواهیم داد  حرکت هواپیما‌ها و امواج رادیو‌ها ما را به‌هم نزدیکتر کرده‌اند  طبیعت این اختراعات نیکی نهفته درانسانیت را فریاد می‌کشند فریادی برای برادری جهانی و اتحاد و یگانگی ما همه باهم برابریم!ـ  همین حالا که صدای من به گوش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌رسد، هستند افراد بی گناهی که زندانی شده‌ و شکنجه می‌شوند و میلیون مرد و زن و کودکی که از این سیستم و وضعیت به ستوه آمده و نا امید شده‌اند!ـ به کسانی که قادر به شنیدن صدای من هستند می‌گویم ناامید نباشید، نکبت و بدبختی که ما را فرا گرفته حاصل حرص و طمع کسانی است که از پیشرفت انسان و جریان یافتن انسانیت وحشت دارند اما بدانید که این وضعیت گذراست و این نفرت بزودی به تاریخ خواهد پیوست، دیکتاتور‌ها خواهند مرد و قدرتی که از مردم گرفته بودند به مردم باز خواهد گشت، آنها می‌میرند اما  آزادی هرگز نخواهد مرد . #charliechaplin #freedom #humanity
- متاسفم، من نمی‌خواهم بیش از این رهبر باشم، این کار من نیست من دوست دارم اگر امکانی باشد به هر کسی که می‌توانم کمک کنم یهودی، بی‌دین، سیاه یا سفید ما خواستار کمک به ‌یکدیگر هستیم، انسانیت چنین است ما همه خواهان آنیم که در شادی یکدیگر شریک باشیم و با هم زندگی کنیم، زندگی‌ایی فارغ از رنج و نکبتما می‌خواهیم از یکدیگر متنفر باشیم و یکدیگر را تحقیر کنیم در این دنیا برای همه ما مکانی برای زندگی هست، این کره خاکی بقدر کافی غنی هست تا توشه و غذایی برای همه ما فراهم آورد شیوه و مسیر زندگی می‌تواند آزاد و زیبا باشد، اما ما راه را گم کرده‌ایم حرص و طمع روح بشریت را مسموم کرده و نفرت مانعی بزرگ است که ما را در بدبختی، نکبت و خونریزی غوطه‌ور کرده!ـ ما سرعت را بالا برده‌ایم اما خودمان اسیر این سرعت شده ایم  زندگی صنعتی به ما فراوانی و وفور داده، ولی ما را در نیازهای بیشتری فرو برده‌است دانش‌مان، ما را بدبین و خودخواه ساخته است و هوشمندی‌مان، ما را سخت‌گیر و نامهربان ما بسیار فکر می‌کنیم اما احساس را گم کرد‌ایم، نیاز ما به انسانیت بیشتر از نیاز ما به ماشین‌آلات است پیش از هوشمندی ما نیازمند مهربانی و محبتیم بدون این کیفیت‌‌ها، زندگی خشن و وحشیانه می‌شود و ما همه سرمایه انسانی خود را از دست خواهیم داد  حرکت هواپیما‌ها و امواج رادیو‌ها ما را به‌هم نزدیکتر کرده‌اند  طبیعت این اختراعات نیکی نهفته درانسانیت را فریاد می‌کشند فریادی برای برادری جهانی و اتحاد و یگانگی ما همه باهم برابریم!ـ  همین حالا که صدای من به گوش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌رسد، هستند افراد بی گناهی که زندانی شده‌ و شکنجه می‌شوند و میلیون مرد و زن و کودکی که از این سیستم و وضعیت به ستوه آمده و نا امید شده‌اند!ـ به کسانی که قادر به شنیدن صدای من هستند می‌گویم ناامید نباشید، نکبت و بدبختی که ما را فرا گرفته حاصل حرص و طمع کسانی است که از پیشرفت انسان و جریان یافتن انسانیت وحشت دارند اما بدانید که این وضعیت گذراست و این نفرت بزودی به تاریخ خواهد پیوست، دیکتاتور‌ها خواهند مرد و قدرتی که از مردم گرفته بودند به مردم باز خواهد گشت، آنها می‌میرند اما  آزادی هرگز نخواهد مرد . #charliechaplin #freedom #humanity
- "The same water that threatened to be over the disciples heads, was the water that was under Jesus' feet." #sermonnotes #sunday #sermonnotessunday #communityofchristiancreatives #journal #journaling #muji #art #christianart #baptism #notes #studygram #studyblr #studybreak #studyinspo #church #colossians #bible #bibleart #biblical #moderncalligraphy #handlettering #lettering #calligraphy #handwriting #brushlettering #lettering #freedom #newday #heart #jesusisalive
- "The same water that threatened to be over the disciples heads, was the water that was under Jesus' feet." #sermonnotes #sunday #sermonnotessunday #communityofchristiancreatives #journal #journaling #muji #art #christianart #baptism #notes #studygram #studyblr #studybreak #studyinspo #church #colossians #bible #bibleart #biblical #moderncalligraphy #handlettering #lettering #calligraphy #handwriting #brushlettering #lettering #freedom #newday #heart #jesusisalive

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.